Single Digital Gateway

Provincie Overijssel: vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Er zijn strenge regels om de natuur te beschermen. Het is verboden om beschermde diersoorten te doden. Of om beschermde plantensoorten te plukken. Ook mag u geen lawaai maken in een stiltegebied. Soms mag u de regels overtreden, maar dan heeft u een ontheffing of een vergunning van ons nodig.

Wilt u in of vlakbij een Natura 2000-gebied iets doen waarmee u de kwaliteit van het natuurgebied aantast? Dan heeft u een vergunning van ons nodig.

Wilt u een bos kappen? Dat moet u vooraf bij ons melden. Wij kunnen u een kapverbod opleggen.

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u een project wilt realiseren of activiteiten wilt verrichten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Bijvoorbeeld de uitbreiding van uw agrarische bedrijf, waardoor de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied toeneemt.
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen
  • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming

De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Gaat het om een gecoördineerde procedure waarbij meerdere vergunningen op grond van verschillende wetten (zoals de Waterwet) worden aangevraagd? Dan beslist de provincie binnen 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een gecoördineerde procedure kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2

8012EE Zwolle

Openingstijden
Maandag
07:00 - 17:00
Dinsdag
07:00 - 17:00
Woensdag
07:00 - 17:00
Donderdag
07:00 - 17:00
Vrijdag
07:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 januari 2023