Single Digital Gateway

Provincie Limburg: vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Wanneer u een activiteit gaat ontplooien / uitvoeren die mogelijk een negatief effect op een Natura 2000-gebied kan veroorzaken, zal voor deze activiteit mogelijk een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig zijn. Dit kan een activiteit zijn waarbij stikstof vrijkomt, of die significant negatieve effecten heeft als gevolg van geluid, licht, grondwateronttrekking of oppervlakteverlies van het Natura 2000-gebied. Voor de beoordeling van mogelijke negatieve effecten kunt u gebruikmaken van de zogenaamde effectenindicator. De effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van een activiteit en/of plannen kunnen worden verkend. Meer informatie vindt u op de website van BIJ12(opent externe website)(verwijst naar een andere website)(opent externe website). Indien het een activiteit betreft waar mogelijke stikstofemissies (NH3 en/ of NOx) vrijkomen dient u gebruik te maken van de AERIUS Calculator(opent externe website)(verwijst naar een andere website)(opent externe website) om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden te berekenen.

Activiteiten waar (mogelijk) een omgevingsvergunning voor moet worden aangevraagd kunnen van diverse aard zijn, zowel in soort activiteit als in tijdelijkheid / duur van de activiteit.

Bijvoorbeeld:

 • een landbouwbedrijf of industrie dat zijn productiecapaciteit wil uitbreiden, waardoor er meer stikstofdepositie ontstaat;
 • graaf- / bouwwerkzaamheden in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, kunnen mogelijk naast een tijdelijke toename van stikstofdepositie (NOx- emissie uit verbrandingsmotoren) tevens een negatief veroorzaken als gevolg van licht en / geluid.

 • Voor elke activiteit die een nadelig gevolg kan hebben voor een Natura 2000-gebied, geldt een specifieke zorgplicht externe link bij het verrichten van die activiteit (artikel 11.6 Besluit activiteiten leefomgeving).
 • Bij stikstofuitstoot moet u zorgen voor voldoende salderingsmaatregelen om de stikstofdepositie (neerslaan van luchtverontreinigende stoffen) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te compenseren. Voor de berekening van de stikstofdepositie gebruikt u AERIUS calculator externe link.
 • Is niet voldoende stikstofruimte voor de activiteit aanwezig dan kan er, onder voorwaarden, extern gesaldeerd worden. Dit wil zeggen dat er stikstofrechten van een andere activiteit overgenomen worden. Bij extern salderen moet u voldoen aan de beleidsregels van de
 • Bij nadelige gevolgen door andere factoren dan stikstofuitstoot moet u voldoende maatregelen nemen om deze te beperken. Deze maatregelen moet u in de vergunningaanvraag benoemen en toelichten.
 • Bij mogelijke effecten door de activiteiten op aanwezige beschermde dieren- en/of plantensoorten moet u ook een toestemming aanvragen voor de beschermde soorten (flora- en fauna-activiteit).

 • Projectomschrijving;
 • Ecologische beoordeling (mogelijk Passende Beoordeling);
 • Aerius-berekening(en);
 • Onderliggende milieu- / natuurvergunningen (toestemmingen)

U kunt uw omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Ook kunt u hier eerst een vergunningencheck doen.

De communicatie na het indienen van uw aanvraag/melding verloopt via jeleefomgeving.nl.

Als u de omgevingsvergunningaanvraag niet digitaal kunt indienen, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 43 389 9999.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn op grond van de Legesverordening Provincie Limburg 2024 leges verschuldigd. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel van de Legesverordening Limburg 2024.

Voor het behandelen van een vergunningaanvraag voor een Natura 2000-activiteit geldt in principe 26 weken (uitgebreide procedure). Eventueel te verlengen met maximaal 6 weken. Binnen die termijn wordt een ontwerp van het besluit gedurende 6 weken ter inzage gelegd en kan iedereen zienswijzen naar voren brengen. Ook wordt binnen die termijn het definitieve besluit genomen.

Heeft u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000 activiteit aangevraagd? Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag, kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Doe dit binnen 6 weken.

Neem contact op met de Servicedesk van de Provincie Limburg via telefoonnummer +31 43 389 9999.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Limburg

Bezoekadres

Limburglaan 10

6229GA Randwyck-Maastricht

Openingstijden
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 15 juli 2024