Single Digital Gateway

Provincie Groningen: vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. De vergunning vraagt u aan bij de provincie. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin het project is gelegen.

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u een project wilt realiseren of activiteiten wilt verrichten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Bijvoorbeeld de uitbreiding van uw agrarische bedrijf, waardoor de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied toeneemt.
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen
  • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Groningen

Laatst gecontroleerd op 25 januari 2024