Single Digital Gateway

Provincie Flevoland: vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten verrichten in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied? En tasten deze activiteiten de kwaliteit van het gebied aan? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie.

U dient ook een vergunning aan te vragen als u uw agrarisch bedrijf wilt uitbreiden en als gevolg van deze uitbreiding de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden toeneemt.

U moet een vergunning aanvragen als:

 • u een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied
 • het project niet onder de vrijstelling valt van de vergunningplicht waarvoor mogelijk tevens een melding moet worden ingediend
 • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren
 • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen
 • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming.

U heeft ook een vergunning nodig als U een uitbreiding van uw agrarisch bedrijf wilt realiseren en hierdoor de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden toeneemt. U heeft geen vergunning nodig voor het weiden van vee en het uitrijden van mest in en nabij een Natura 2000 gebied.

Overleg vooraf met de provincie en eventueel met de gemeente en natuurorganisaties. Dit vergroot de kans dat de provincie uw vergunningsaanvraag goedkeurt. Ook is er dan een kleiner risico dat iemand bezwaar gaat maken tegen uw aanvraag.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD

  • voor een bedrijf: met eHerkenning

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin uw activiteiten (voor het grootste deel) gebeuren.

De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Gaat het om een complex project? Dan beslist de provincie binnen 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een complex project kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Als u niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Flevoland

Bezoekadres

Visarenddreef 1

8232PH Lelystad

Openingstijden
Maandag
08:00 - 17:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08:00 - 17:00
Donderdag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 12 januari 2024