Single Digital Gateway

Waterschap De Dommel: waterschapsbelasting betalen

Welke heffingen moet u betalen?

Waterschap waterschap De Dommel brengt de volgende soorten heffingen in rekening:

 • zuiveringsheffing;
 • verontreinigingsheffing;
 • watersysteemheffing;
 • wegenheffing.

Zuiveringsheffing

U betaalt zuiveringsheffing als u de eigenaar of huurder bent van een woning met een aansluiting op het riool.

Wij leggen de heffing op per zelfstandige woonruimte. Dit is een woonruimte met een eigen keuken, douche en toilet.

De grootte van uw huishouden bepaalt de hoogte van de zuiveringsheffing. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘vervuilingseenheden’. Er wonen gemiddeld drie personen in een huis in Nederland. Daarom betalen alle huishoudens voor drie vervuilingseenheden. Staat u bij uw gemeente ingeschreven als alleenwonend? Dan betaalt u voor één vervuilingseenheid. Wij krijgen deze gegevens van uw gemeente.

Verontreinigingsheffing

U betaalt verontreinigingsheffing als u de eigenaar of gebruiker bent van een woning waarvan het afvalwater wordt geloosd op een sloot of beek. Wij noemen dat oppervlaktewater.

De aanslag van de verontreinigingsheffing berekenen wij op dezelfde manier als die van de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

U betaalt watersysteemheffing als u de eigenaar of huurder bent van een gebouw (bijvoorbeeld een woning) of van grond, zoals bijvoorbeeld landbouwgrond of een natuurterrein.

Er zijn verschillende soorten watersysteemheffing:

 1. watersysteemheffing ingezetenen (alleen van toepassing op particulieren)
 2. watersysteemheffing gebouwd;
 3. watersysteemheffing ongebouwd;
 4. watersysteemheffing natuur.

Afhankelijk van uw situatie betaalt u de volgende belasting(en):

 • Staat u op 1 januari van het belastingjaar bij uw gemeente ingeschreven als hoofdbewoner van een woning? Dan betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.
  De hoofdbewoner van een huur- of koopwoning betaalt elk jaar aan het waterschap voor álle bewoners van die woning. Onder hoofdbewoner verstaan we de bewoner waarvan de naam op het koop/huurovereenkomst staat.
 • Bent u eigenaar van een gebouw, zoals een huis, schuur, loods of een bedrijfsgebouw? Dan betaalt u watersysteemheffing gebouwd.
  De watersysteemheffing gebouwd wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door de gemeente vastgesteld.
 • Bent u eigenaar van onbebouwde grond? Dan betaalt u watersysteemheffing ongebouwd. Onder onbebouwde grond verstaan we bijvoorbeeld akkers, bouwgrond en weilanden.
  De hoogte van de belasting die u moet betalen, wordt bepaald door de waarde van het aantal hectare grond dat u in uw bezit heeft. U betaalt deze heffing als u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder of zakelijk gerechtigde van het ‘recht van gebruik en bewoning’ van ongebouwde grond.
 • Bent u eigenaar van een natuurterrein? Dan betaalt u watersysteemheffing natuur. In de Waterschapswet wordt onder het begrip natuur verstaan: ‘Ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur ‘. Een bos dat groter is dan 1 hectare valt ook onder de definitie van natuur. Net als open water (meren) met een oppervlakte groter dan 1 hectare en een ‘open en weids karakter’.

Hoeveel watersysteemheffing natuur u betaalt, hangt af van de oppervlakte van het terrein. Eigenaren van gebouwen die in een natuurterrein liggen, krijgen gewoon de aanslag watersysteemheffing gebouwd.

Wegenheffing

Een deel van de gemeenten in ons gebied heeft de zorg voor wegen buiten de bebouwde kom aan ons overgedragen. Van de wegenheffing betalen we de aanleg, het onderhoud en beheer van die wegen. Het gaat om de volgende gemeenten:

 • [vul in]

Woont u in een van deze gemeenten? Of bent u eigenaar van een gebouw (bijvoorbeeld een woning) of een stuk grond in deze gemeenten? Dan betaalt u wegenheffing.

De wegenheffing bestaat uit vier categorieën:

 1. Gebruikers
  U betaalt wegenheffing gebruikers als u op 1 januari bewoner bent van een woonruimte. Deze heffing is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.
 2. Gebouwd eigenaren
  U betaalt wegenheffing gebouwd als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)gebouw in ons gebied. Wij berekenen de heffing door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief.
 3. Ongebouwd eigenaren
  U betaalt wegenheffing als u op 1 januari eigenaar bent van onbebouwde grond. De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.
 4. Ongebouwd eigenaren natuur
  U betaalt wegenheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een natuurterrein. De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.

Hoe ontvangt u uw belastingaanslag?

Maakt u gebruik van MijnOverheid? Dan krijgt u de belastingaanslag digitaal via de Berichtenbox. Om in te kunnen loggen op de Berichtenbox, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Bent u nog niet aangemeld bij de Berichtenbox? Dan ontvangt u de belastingaanslag per post.

Wanneer ontvangt u uw belastingaanslag?

U ontvangt de aanslag voor de zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing meestal in het eerste kwartaal van het jaar.  De aanslag voor de watersysteemheffing ontvangt u tussen maart en met mei.

De aanslag heeft betrekking op het hele jaar.

Waterschapsbelasting bij verhuizing

Als u in de loop van het jaar naar het gebied van een ander waterschap verhuist en de aanslag zuiveringsheffing en de aanslag verontreinigingsheffing al heeft betaald, dan kunt u geld terugvragen. U betaalt vanaf het moment van verhuizing namelijk ook al aan het waterschap in uw nieuwe woonomgeving.

De aanslag watersysteemheffing wordt bij een verhuizing niet terugbetaald.

Waterschapsbelasting betalen en belastingzaken regelen

Heeft u een vraag over de waterschapsbelasting? Wilt u uw aanslag bekijken of bijvoorbeeld betalen met automatische incasso? Wilt u een verhuizing doorgeven, kwijtschelding aanvragen of een bezwaar indienen?

U kunt veel belastingzaken regelen via Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD nodig. heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Of neem contact op met de afdeling Belastingheffing en Invordering via contactformulier Dommel. U kunt ons ook bellen. Wij zijn elke werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via +31 411 618 618 (keuze 1).

Hoeveel waterschapsbelasting moet u betalen?

Hoeveel waterschapsbelasting u per jaar precies moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u in een koop- of huurhuis woont, met hoeveel personen u daar woont, hoe het huis is aangesloten op de riolering en of u onbebouwde grond of een natuurterrein bezit.

Tarieven waterschapsbelasting

De belastingtarieven van waterschap De Dommel voor 2023 vindt u op tarieven Waterschap De Dommel.

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen?

Als u moeite heeft om de aanslag waterschapsbelasting op tijd te betalen, kunt u met het waterschap afspreken om de belasting in termijnen te betalen.

Betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen

Kunt u de aanslag waterschapsbelasting niet betalen? Vraag dan (gedeeltelijke) kwijtschelding aan. U kunt in aanmerking komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting als u

 • uw belastingaanslag niet of niet helemaal kunt betalen;
 • geen vermogen heeft;
 • minder aan andere schuldeisers betaalt, dan volgens de Belastingdienst zou moeten.

Voor een betalingsregeling of het aanvragen van kwijtschelding kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingheffing en Invordering via telefoonnummer +31 411 618 618 (keuze 1). 

Wilt u digitaal kwijtschelding aanvragen?

Vul uw aanvraag voor kwijtschelding in via Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift digitaal of per post indienen.

Wilt u uw bezwaarschrift digitaal indienen?

U kunt uw bezwaar indienen via Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD. heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Wilt u uw bezwaarschrift liever schriftelijk indienen?

U kunt ook bezwaar maken door ons een brief te sturen. We noemen dat een bezwaarschrift. Hierin moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslag u bezwaar maakt. Noem het belastingjaar en het aanslagbiljetnummer. Vergeet ook niet om de datum, uw naam en adres in de brief te vermelden. Beschrijf duidelijk waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. En zorg dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt.

Stuur het ondertekende bezwaarschrift aan:

Waterschap De Dommel
t.a.v. afdeling Belastingheffing en Invordering
Postbus 10.001
5280 DA  Boxtel
Nederland

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Waterschap De Dommel

Bezoekadres

Bosscheweg 56

5283WB Boxtel

Openingstijden
Maandag
08.00 - 17.00
Dinsdag
08.00 - 17.00
Woensdag
08.00 - 17.00
Donderdag
08.00 - 17.00
Vrijdag
08.00 - 16.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 19 december 2022