Single Digital Gateway

Waterschapsbelasting betalen

Bent u eigenaar of gebruiker van een gebouw, grond of natuurterrein? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan uw waterschap.

Waterschappen zorgen voor veilige dijken, beheersing van het grondwaterpeil, schoon en voldoende water in sloten en beken en voor het zuiveren van rioolwater.

De waterschappen heffen zelf belasting. Met het geld dat ze hierdoor binnenkrijgen, kunnen ze hun taken uitvoeren.

Waterschapsbelasting bestaat uit verschillende soorten heffingen:

 • zuiveringsheffing;
 • verontreinigingsheffing;
 • watersysteemheffing;
 • wegenheffing.

Welke heffing u moet betalen hangt af van uw persoonlijke situatie en uw woonplaats.

Zuiveringsheffing

Met de zuiveringsheffing betalen de waterschappen de kosten voor het schoonmaken van rioolwater. Rioolwater vervuilt door bijvoorbeeld af te wassen, de was te doen en het toilet door te spoelen.

Verontreinigingsheffing

Met de verontreinigingsheffing betalen de waterschappen de kosten voor het zuiveren van water in sloten en beken waarop afvalwater wordt geloosd.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing betalen de waterschappen de kosten voor de afvoer van water in natte periodes en het vasthouden van water in droge periodes, bijvoorbeeld met dijken en gemalen. Zo beschermen zij uw woning en bedrijf tegen wateroverlast en voorkomen zij watertekort.

Het waterschap gebruikt het geld uit de watersysteemheffing ook om het water in sloten, beken, plassen en meren schoon te houden. Bijvoorbeeld door te baggeren, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en teveel voedingsstoffen in het water te bestrijden.

Wegenheffing

Sommige waterschappen brengen een wegenheffing in rekening. Hiermee betalen zij het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen).

Jaarlijks stelt elk waterschap voor het eigen gebied de hoogte van de belastingtarieven vast. Het bedrag van de waterschapsbelastingen verschilt per waterschap. Dit komt doordat gebieden van elkaar verschillen en de taken van de waterschappen daardoor ook. Het ene waterschap heeft bijvoorbeeld dijken in beheer en het andere niet.

U krijgt ieder jaar een belastingaanslag. Daarop staat hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw waterschap.

Waterschapsbelasting betalen aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Welke heffingen moet u betalen?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht brengt de volgende soorten heffingen in rekening:

 • zuiveringsheffing;
 • verontreinigingsheffing;
 • watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing woonruimten. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Elk huishouden in Nederland betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden (ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor 1 ve. Kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners.

Verontreinigingsheffing

Is uw woning niet aangesloten op het riool, maar wordt uw afvalwater geloosd op het oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

Iedereen in Nederland betaalt watersysteemheffing. Dat betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Zo draagt u bij aan goed beheer van de waterkringloop. Er zijn 4 soorten watersysteemheffing. Welke u betaalt, ligt aan uw situatie:

 1. watersysteemheffing ingezetenen: U bent een bewoner en betaalt per huishouden. U betaalt per jaar een vast bedrag aan watersysteemheffing ingezeten.
 2. watersysteemheffing gebouwd: U bent eigenaar van 1 of meer gebouwen en betaalt een percentage van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).
 3. watersysteemheffing ongebouwd: U bent eigenaar van grond zonder een gebouw en betaalt per hectare.
 4. watersysteemheffing natuur: U bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare.

Dit vraagt u niet aan, u ontvangt een belastingaanslag.

Hoe ontvangt u uw belastingaanslag?

Maakt u gebruik van MijnOverheid? Dan kunt u ervoor kiezen om de belastingaanslag digitaal te krijgen via de Berichtenbox. Om in te kunnen loggen op de Berichtenbox, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Bent u nog niet aangemeld bij de Berichtenbox? Dan ontvangt u de belastingaanslag per post.

U kunt er ook voor kiezen de aanslag per e-mail te ontvangen. U kunt deze keuze aangeven in Mijn Waternet voor belastingen.

Wanneer ontvangt u uw belastingaanslag?

U ontvangt de aanslag voor de waterschapsbelasting later dan u van ons gewend bent. Bekijk hier wat dat voor u betekent.  De aanslag heeft betrekking op het hele jaar.

Waterschapsbelasting bij verhuizing

Vertrekt u uit het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan krijgt u een verlaagde aanslag voor het jaar dat u verhuist. Dit hoeft u niet aan te vragen. Het jaar daarop betaalt u waterschapsbelasting aan een ander waterschap. Bent u alleen komen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag. U betaalt voor de rest van het jaar minder zuiveringsheffing.

Waterschapsbelasting betalen en belastingzaken regelen

Heeft u een vraag over de waterschapsbelasting? Wilt u uw aanslag bekijken of bijvoorbeeld betalen met automatische incasso? Wilt u een verhuizing doorgeven, kwijtschelding aanvragen of een bezwaar indienen?

U kunt al uw belastingzaken regelen via Mijn Waternet. U kunt ons ook bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur via +31 889 39 4000.

Hoeveel waterschapsbelasting moet u betalen?

Hoeveel waterschapsbelasting u per jaar precies moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u in een koop- of huurhuis woont, met hoeveel personen u daar woont, hoe het huis is aangesloten op de riolering en of u onbebouwde grond of een natuurterrein bezit.

Tarieven waterschapsbelasting

De belastingtarieven van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vindt u op Kosten waterschapsbelasting | Waternet.

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen?

Kunt u uw aanslag waterschapsbelasting niet in 1 keer betalen? Dan hebt u een aantal opties:

In termijnen betalen

U kunt uw aanslag ook in termijnen betalen. Kijk op Mijn Waternet. U betaalt uw aanslag dan in 2 tot maximaal 8 delen met een automatische incasso.

Kwijtschelding aanvragen

Als u een laag inkomen hebt, kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Ga hiervoor naar Kwijtschelding | Waternet. U hoeft de aanslag dan niet of gedeeltelijk niet te betalen. Voor kwijtschelding gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • U hebt een inkomen rond bijstandsniveau;
 • U hebt geen eigen huis dat meer waard is dan uw hypotheek;
 • U mag niet te veel geld op uw rekening hebben.

Betalingsregeling

Hebt u kwijtschelding aangevraagd, maar niet gekregen? Of wilt u niet betalen met automatische incasso? Vraag dan een betalingsregeling aan via Mijn Waternet. U maakt dan zelf het bedrag over in maximaal 6 delen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over in termijnen betalen, een betalingsregeling of kwijtschelding kunt u contact opnemen met Waternet via Contact | Waternet. U kunt ons ook bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via +31 889 39 4000.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de belastingaanslag bezwaar maken bij Waternet via Bezwaar tegen aanslag waterschapsbelasting | Waternet.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres

Korte Ouderkerkerdijk 7

1096AC Amsterdam

Openingstijden
Maandag
08.00 - 17.00
Dinsdag
08.00 - 17.00
Woensdag
08.00 - 17.00
Donderdag
08.00 - 17.00
Vrijdag
08.00 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 november 2022