Single Digital Gateway

Waterschapsbelasting betalen

Bent u eigenaar of gebruiker van een gebouw, grond of natuurterrein? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan uw waterschap.

Waterschappen zorgen voor veilige dijken, beheersing van het grondwaterpeil, schoon en voldoende water in sloten en beken en voor het zuiveren van rioolwater.

De waterschappen heffen zelf belasting. Met het geld dat ze hierdoor binnenkrijgen, kunnen ze hun taken uitvoeren.

Waterschapsbelasting bestaat uit verschillende soorten heffingen:

 • zuiveringsheffing;
 • verontreinigingsheffing;
 • watersysteemheffing;
 • wegenheffing.

Welke heffing u moet betalen hangt af van uw persoonlijke situatie en uw woonplaats.

Zuiveringsheffing

Met de zuiveringsheffing betalen de waterschappen de kosten voor het schoonmaken van rioolwater. Rioolwater vervuilt door bijvoorbeeld af te wassen, de was te doen en het toilet door te spoelen.

Verontreinigingsheffing

Met de verontreinigingsheffing betalen de waterschappen de kosten voor het zuiveren van water in sloten en beken waarop afvalwater wordt geloosd.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing betalen de waterschappen de kosten voor de afvoer van water in natte periodes en het vasthouden van water in droge periodes, bijvoorbeeld met dijken en gemalen. Zo beschermen zij uw woning en bedrijf tegen wateroverlast en voorkomen zij watertekort.

Het waterschap gebruikt het geld uit de watersysteemheffing ook om het water in sloten, beken, plassen en meren schoon te houden. Bijvoorbeeld door te baggeren, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en teveel voedingsstoffen in het water te bestrijden.

Wegenheffing

Sommige waterschappen brengen een wegenheffing in rekening. Hiermee betalen zij het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen).

Jaarlijks stelt elk waterschap voor het eigen gebied de hoogte van de belastingtarieven vast. Het bedrag van de waterschapsbelastingen verschilt per waterschap. Dit komt doordat gebieden van elkaar verschillen en de taken van de waterschappen daardoor ook. Het ene waterschap heeft bijvoorbeeld dijken in beheer en het andere niet.

U krijgt ieder jaar een belastingaanslag. Daarop staat hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw waterschap.

Waterschapsbelasting betalen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Welke heffingen moet u betalen?

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier brengt de volgende soorten heffingen in rekening:

 • zuiveringsheffing;
 • verontreinigingsheffing;
 • watersysteemheffing;
 • wegenheffing.

Zuiveringsheffing

U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een woning met een aansluiting op het riool.

Wij leggen de heffing op per zelfstandige woonruimte. Dit is een woonruimte met een eigen keuken, douche en toilet.

De grootte van uw huishouden bepaalt de hoogte van de zuiveringsheffing. Er wonen gemiddeld drie personen in een huis in Nederland. Daarom betalen alle huishoudens voor een meerpersoonshuishouden. Staat u bij uw gemeente ingeschreven als alleenwonend? Dan betaalt u het tarief voor een eenpersoonshuishouden. Wij krijgen deze gegevens van uw gemeente.

Verontreinigingsheffing

U betaalt verontreinigingsheffing als u de eigenaar of gebruiker bent van een woning waarvan het afvalwater wordt geloosd op een sloot of beek. Wij noemen dat oppervlaktewater.

De aanslag van de verontreinigingsheffing berekenen wij op dezelfde manier als die van de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

U betaalt watersysteemheffing als u de eigenaar of huurder bent van een gebouw (bijvoorbeeld een woning) of van grond, zoals bijvoorbeeld landbouwgrond of een natuurterrein.

Er zijn verschillende soorten watersysteemheffing:

 1. watersysteemheffing gebruikers;
 2. watersysteemheffing gebouwd;
 3. watersysteemheffing ongebouwd;
 4. watersysteemheffing natuur.

Afhankelijk van uw situatie betaalt u de volgende belasting(en):

 • Staat u op 1 januari van het belastingjaar bij uw gemeente ingeschreven als hoofdbewoner van een woning? Dan betaalt u watersysteemheffing gebruikers.
  Deze heffing is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.
 • Bent u eigenaar van een gebouw, zoals een huis, schuur, loods of een bedrijfsgebouw? Dan betaalt u watersysteemheffing gebouwd.
  De watersysteemheffing gebouwd wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door de gemeente vastgesteld.
 • Bent u eigenaar van onbebouwde grond? Dan betaalt u watersysteemheffing ongebouwd. Onder onbebouwde grond verstaan we bijvoorbeeld akkers, bouwgrond en weilanden.
  De hoogte van de belasting die u moet betalen, wordt bepaald door de waarde van het aantal hectare grond dat u in uw bezit heeft. U betaalt deze heffing als u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder of zakelijk gerechtigde van het ‘recht van gebruik en bewoning’ van ongebouwde grond.
 • Bent u eigenaar van een natuurterrein? Dan betaalt u watersysteemheffing natuur. In de Waterschapswet wordt onder het begrip natuur verstaan: ‘Ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur ‘. Een bos dat groter is dan 1 hectare valt ook onder de definitie van natuur. Net als open water (meren) met een oppervlakte groter dan 1 hectare en een ‘open en weids karakter’.

Hoeveel watersysteemheffing natuur u betaalt, hangt af van de oppervlakte van het terrein. Eigenaren van gebouwen die in een natuurterrein liggen, krijgen gewoon de aanslag watersysteemheffing gebouwd.

Wegenheffing

Een deel van de gemeenten in ons gebied heeft de zorg voor wegen buiten de bebouwde kom aan ons overgedragen. Van de wegenheffing betalen we de aanleg, het onderhoud en beheer van die wegen. Kijk op HHNK.nl | Wegenheffing om te zien om welke gemeenten het gaat.

Woont u in een van deze gemeenten? Of bent u eigenaar van een gebouw (bijvoorbeeld een woning) of een stuk grond in deze gemeenten? Dan betaalt u wegenheffing.

De wegenheffing bestaat uit vier categorieën:

 1. Gebruikers
  U betaalt wegenheffing gebruikers als u op 1 januari bewoner bent van een woonruimte. Deze heffing is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.
 2. Gebouwd eigenaren
  U betaalt wegenheffing gebouwd als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)gebouw in ons gebied. Wij berekenen de heffing door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief.
 3. Ongebouwd eigenaren
  U betaalt wegenheffing als u op 1 januari eigenaar bent van onbebouwde grond. De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.
 4. Ongebouwd eigenaren natuur
  U betaalt wegenheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een natuurterrein. De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.

Dit vraagt u niet aan, u ontvangt een belastingaanslag.

Hoe ontvangt u uw belastingaanslag?

Maakt u gebruik van MijnOverheid? Dan krijgt u de belastingaanslag digitaal via de Berichtenbox. Om in te kunnen loggen op de Berichtenbox, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Bent u nog niet aangemeld bij de Berichtenbox? Dan ontvangt u de belastingaanslag per post.

Wanneer ontvangt u uw belastingaanslag?

Gebruikers van woningen ontvangen de aanslag voor de waterschapsbelasting eind januari. Eigenaren van woningen sturen we de aanslag eind april of eind mei toe.

Moet u in de loop van het jaar pas belasting gaan betalen? Dan ontvangt u de aanslag zo snel mogelijk. Wij kunnen de hoogte van de waterschapsbelasting pas bepalen als wij de gegevens die wij daarvoor nodig hebben van uw gemeente en het Kadaster hebben ontvangen. Daardoor kan het soms even duren voordat u de aanslag ontvangt.

De aanslag heeft betrekking op het hele jaar.

Waterschapsbelasting bij verhuizing

Als u in de loop van het jaar naar het gebied van een ander waterschap verhuist en de aanslag zuiveringsheffing en de aanslag verontreinigingsheffing al heeft betaald, dan ontvangt u (automatisch) een deel van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing van ons terug. U betaalt vanaf het moment van verhuizing namelijk ook al aan het waterschap in uw nieuwe woonomgeving.

De watersysteemheffing en de wegenheffing worden bij een verhuizing niet terugbetaald. Dit is wettelijk bepaald.

Waterschapsbelasting betalen en belastingzaken regelen

Heeft u een vraag over de waterschapsbelasting? Wilt u uw aanslag bekijken of bijvoorbeeld betalen met automatische incasso? Wilt u een verhuizing doorgeven, kwijtschelding aanvragen of een bezwaar indienen?

U kunt al uw belastingzaken regelen via Mijn HHNK. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Of neem contact op met het Cluster Belastingen via belastingen@hhnk.nl. U kunt ons ook bellen. Wij zijn elke werkdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur bereikbaar via +31 900 9112 112.

Hoeveel waterschapsbelasting moet u betalen?

Hoeveel waterschapsbelasting u per jaar precies moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u in een koop- of huurhuis woont, met hoeveel personen u daar woont, hoe het huis is aangesloten op de riolering en of u onbebouwde grond of een natuurterrein bezit.

Tarieven waterschapsbelasting

De belastingtarieven van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt u op HHNK.nl | Tarieven.

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen?

Als u moeite heeft om de aanslag waterschapsbelasting op tijd te betalen, kunt u met het waterschap afspreken om de belasting in termijnen te betalen.

Betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen

Kunt u de aanslag waterschapsbelasting niet betalen? Vraag dan (gedeeltelijke) kwijtschelding aan. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor het adres waar u woont. U kunt geen kwijtschelding meer aanvragen voor aanslagen die u langer dan drie maanden geleden heeft betaald.

Voor een betalingsregeling of het aanvragen van kwijtschelding kunt u contact opnemen met het Cluster Belastingen via +31 900 9112 112.

Wilt u digitaal kwijtschelding aanvragen?

Vul uw aanvraag voor kwijtschelding in via HHNK.nl | Kwijtschelding aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij via Bezwaar maken tegen de aanslag | HHNK.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

U kunt ook bezwaar maken door een brief te sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

Vermeld in uw brief duidelijk:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • het vorderingnummer;
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres

Stationsplein 136

1703WC Heerhugowaard

Openingstijden
Maandag
09.00 - 17.00
Dinsdag
09.00 - 17.00
Woensdag
09.00 - 17.00
Donderdag
09.00 - 17.00
Vrijdag
09.00 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 november 2022