Single Digital Gateway

Vergunning aanvragen voor bouwen bij een provinciale weg

Bent u van plan te bouwen op, over of aan een provinciale weg? U wilt bijvoorbeeld een schuur op uw erf langs een weg plaatsen. Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de provincie.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Bouwen of werken aan openbare weg

Wilt u op, in of langs een provinciale weg een activiteit voor een werk of bouwwerk verrichten? Dit mag alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning van de provincie Fryslân heeft of als de provincie hier een advies met instemming voor heeft gegeven.

Voor deze activiteiten gelden verschillende voorwaarden, waar onder:

  • De activiteit valt binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’, als bedoeld in de Omgevingsverordening Fryslân;
  • Er zijn geen nadelige gevolgen voor de staat, de verkeersveiligheid en de doelmatige werking van de weg;
  • Uw bouwwerk of activiteit heeft geen nadelige gevolgen voor de binnen het beperkingengebied gelegen landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten of aardkundige, archeologische en ecologische waarden;
  • U kunt aantonen dat de gemeente een vergunning zal verlenen voor het bouwwerk;
  • Voor kunstuitingen vragen Gedeputeerde Staten een advies van Keunstwurk. Dit advies kan ertoe leiden dat uw aanvraag wordt geweigerd.

Gaat uw activiteit over het plaatsen of aanbrengen van een kunstuiting? Zoek dan eerst contact met het Team Ruimtelijke kwaliteit van de provincie Fryslân. Stuur een mail naar team-rk@fryslan.frl.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link) of neem contact op met ons Klantencontactcentrum. Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen.

U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u voor de activiteit: ‘Activiteit op of nabij een provinciale weg (activiteit in beperkingengebied) – Aanvraag vergunning (Provincie)’.

De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor een activiteit in beperkingengebied, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn.

Voor de vergunningaanvraag is Digi-D of e-herkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95.

U vraagt de vergunning voor bouwen of werken in het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ aan via de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarin staat genoemd welke informatie u dient aan te leveren. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.

Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Contact with the province

Meer informatie De Beleidsregel provinciale wegen Fryslân 2023 geeft aan hoe door Gedeputeerde Staten een aanvraag wordt beoordeeld.

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Fryslân

Bezoekadres

Tweebaksmarkt 52

8911KZ Leeuwarden

Openingstijden
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 22 januari 2024