Single Digital Gateway

Gemeente Hof van Twente: persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Let op: u kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf  hulp of ondersteuning inkopen. Een pgb is mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en op grond van de Jeugdwet.

Pgb via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Krijgt u Wmo-ondersteuning van uw gemeente? En wilt u deze hulp graag zelf regelen? Dan kunt u pgb aanvragen bij uw gemeente. Met een pgb kunt zelf u hulpmiddelen, bijvoorbeeld een scootmobiel, aanschaffen. Maar een pgb kan ook geschikt zijn om daarmee dienstverlening, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, in te kopen. 

Pgb via Jeugdwet

Als uw kind ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet, kunt u deze hulp ook zelf regelen met een pgb. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Om een pgb te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U stelt een pgb-plan op. In dit zorgplan zet u welke hulp u nodig heeft, bij welke hulpverlener u deze hulp inkoopt en wat deze hulp kost.
  • De gekozen hulpverleners moeten aan kwaliteitseisen voldoen.
  • U sluit zelf een overeenkomst met de hulpverleners.
  • U moet uw pgb zelf beheren. U moet bijvoorbeeld zelf een contract met de hulpverleners maken. Ook moet u hen aansturen en uw administratie bijhouden. U kunt ook een pgb-vertegenwoordiger vragen om dit voor u te doen.
  • Als u met een pgb een hulpmiddel koopt, moet u ook een offerte hiervoor indienen bij de gemeente.

Uitbetaling

U krijgt het geld voor  pgb voor inkoop van dienstverlening of jeugdhulp niet zelf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  U ontvangt de factuur van uw hulpverlener en u controleert deze. Na uw goedkeuring stuurt u de facturen van uw hulpverlener naar de SVB. De SVB betaalt deze facturen aan de hulpverlener. U houdt de facturen wel in uw administratie bij.

Het pgb voor de aanschaf van een hulpmiddel ontvangt u wel zelf. Hiervoor moet u eerst de factuur va de aanschaf bij de gemeente indienen. Op verzoek kan het geld ook worden betaald aan de leverancier van het hulpmiddel.

Het pgb is een vorm waar de noodzakelijke ondersteuning of jeugdhulp aan u wordt geboden. De aanvraag voor een pgb is onderdeel van de aanvraag voor de ondersteuning of jeugdhulp.

Ook is een pgb-plan noodzakelijk.

U kunt een pgb aanvragen op het moment dat de gemeente heeft vastgesteld dat u recht hebt op ondersteuning en/of jeugdhulp. Deze vraagt u aan bij het team Zorg van de gemeente Hof van Twente en moet altijd schriftelijk.

Er zijn geen bijzondere kosten verbonden aan een pgb.

Voor ondersteuning op grond van de Wmo 2015 wordt er in veel gevallen wel een eigen bijdrage van € 19,- per maand gevraagd.

De gemeente houdt rekening met wettelijke termijnen om op een aanvraag te beslissen. U hoort binnen 8 weken of u een pgb krijgt. U krijgt hiervoor bericht van de gemeente.

Tegen de beschikking kunt u bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar maken moet binnen zes weken na de datum van verzending van de brief. Stuurt u dan een brief naar het college van burgemeester en wethouders waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met dit besluit. Het adres is Postbus 54, 7470 AB te Goor. Bezwaar maken kan ook digitaal. Verdere informatie over het maken van bezwaar kunt u vinden op onze website.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hof van Twente

Laatst gecontroleerd op 29 december 2022