Single Digital Gateway

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Ontheffing beschermde dieren en planten

Gaat u een activiteit uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt natuurgebieden en houtopstanden, en bepaalde planten- en diersoorten. Het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden of te verstoren. Ook hun vaste verblijfplaats en leefgebied zijn vaak beschermd. Beschermde planten en hun groeiplaats mogen niet vernield of beschadigd worden.

Om een ontheffing voor beschermde soorten te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: • U neemt maatregelen om overtredingen en effecten zoveel mogelijk te voorkomen. • De activiteit kan niet worden uitgevoerd op een andere manier dan aangevraagd,die minder effecten heeft op de beschermde soorten. • De activiteit dient een belang dat in de Wet natuurbescherming is opgenomen, bijvoorbeeld volksgezondheid, openbare veiligheid, natuurbescherming, onderzoek en onderwijs. • De staat van instandhouding (hoe goed het met een soort gaat) van de betreffende soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied komt niet in gevaar.

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij, naast een compleet ingevuld aanvraagformulier, nog een aantal documenten nodig: • de quickscan flora en fauna, indien daarbij soorten worden uitgesloten voor het soortgericht onderzoek of effecten zijn uitgesloten) • de rapportage van het soortgericht onderzoek naar soorten die binnen het plangebied voor kunnen komen • een projectplan, dit omvat onder andere: beschrijving van de activiteit en beoordeling van de effecten op de beschermde soorten en de maatregelen die worden genomen om effecten te voorkomen of te verzachten • lijst met soorten en de verboden activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt (vul dit in op het aanvraagformulier) • een machtiging, als u als gemachtigde namens de aanvrager ondertekent

U vraagt uw ontheffing aan bij de provincie.

Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten, of neem contact met ons op.

We hebben maximaal 26 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat of en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit.

Neem bij vragen contact met ons op, via telefoonnummer: +31 26 359 99 99.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024