Single Digital Gateway

Ontheffing aanvragen voor activiteiten in een gebied met drinkwater

Gebieden waar drinkwater vandaan komt, zijn beschermd. Wilt u activiteiten uitvoeren in zo’n gebied? Dat mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie heeft, of vooraf een melding heeft gedaan. Bijvoorbeeld stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen. Sommige activiteiten zijn altijd verboden. De provincie kan u daar meer informatie over geven.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Provincie Limburg: Ontheffing aanvragen voor activiteiten in een gebied met drinkwater

Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Sommige activiteiten in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden. Bijvoorbeeld: stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie kan bepalen of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen. Voor sommige activiteiten geldt een absoluut verbod. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

De provincie beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld om het gebied te beschermen tegen verontreiniging. Het bewijs en de bijlagen bij de aanvraag moeten in drievoud overlegd worden.

Vereist zijn

  • bijgaand volledig ingevulde en ondertekend formulier;
  • bij bouwen in een waterwingebied in ieder geval de gegevens waaruit blijkt dat de vernieuwing of uitbreiding leidt tot een vermindering van de risico’s voor de kwaliteit van het grondwater;
  • een overzichtelijke situatietekening waarop de locatie of de te volgen route is aangegeven;
  • een of meerdere plattegronden op grotere schaal met details, zo mogelijk een bestek;
  • indien dieper dan 3 meter beneden maaiveld in een grondwaterbeschermingsgebied, danwel dieper dan 5 meter boven NAP in de Venloschol wordt gegraven en/of boringen worden gemaakt, dient zo nauwkeurig mogelijk te worden aangegeven waar dit het geval is en tot welke diepte wordt gegraven c.q. geboord;
  • gegevens over de wijze waarop eventueel een weg/riolering/parkeerplaats wordt aangelegd en welke materialen hierbij worden gebruikt;
  • gegevens over hoe een eventuele afwatering wordt uitgevoerd;
  • indien van toepassing: gegevens over de boormethoden, afwerking van de boorputten en de diepte boorputten;
  • gegevens over maatregelen die worden getroffen om tijdens de werken te voorkomen dat de bodem en/of het grondwater worden verontreinigd;
  • overige gegevens die naar uw oordeel van belang kunnen zijn voor het beoordelen van de aanvraag om ontheffing.

Een ontheffing of melding is nodig voor iedereen met plannen voor werkzaamheden, evenementen of andere activiteiten:binnen een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied, die risico’s kunnen inhouden voor de kwaliteit van bodem en grondwater binnen de Venloschol of Roerdalslenk ín de bodem.

N.v.t.

Binnen 6 maanden na ontvangst van de ontheffingsaanvraag wordt een besluit genomen.

Heeft u een ontheffing aangevraagd? Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken.

Neem contact op met de Servicedesk van de Provincie Limburg via telefoonnummer +31 43 389 9999

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Limburg

Bezoekadres

Limburglaan 10

6229GA Randwyck-Maastricht

Openingstijden
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024