Single Digital Gateway

Ontheffing aanvragen voor activiteiten in een gebied met drinkwater

Gebieden waar drinkwater vandaan komt, zijn beschermd. Wilt u activiteiten uitvoeren in zo’n gebied? Dat mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie heeft, of vooraf een melding heeft gedaan. Bijvoorbeeld stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen. Sommige activiteiten zijn altijd verboden. De provincie kan u daar meer informatie over geven.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater

Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Sommige activiteiten in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden. Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie kan bepalen of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen. Voor sommige activiteiten geldt een absoluut verbod. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

Kijk voor de voorwaarden per situatie op onze website of neem contact met ons op.

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren (dit geldt zowel voor de melding als voor de ontheffing): • kaart met de locatie erop aangegeven • een tekening van de activiteit (zo nodig) Bij toepassing van meer dan 5000 m3 baggerspecie vindt een locatie-specifiek onderzoek plaats op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het risico op verontreiniging van grondwater niet toeneemt.

Wilt u een activiteit uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan moet u dit in veel gevallen bij ons melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Aan het doen van een melding of ontheffing zijn geen kosten verbonden.

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn. Voor ontheffingen geldt een afhandelingstermijn van 13 weken.

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat of en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit.

Neem bij vragen contact met ons op, via telefoonnummer: +31 26 359 99 99.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024