Single Digital Gateway

Waterschap Rivierenland: omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wateractiviteiten waarvoor u een vergunning nodig hebt, zijn bijvoorbeeld:

 • het (ver)bouwen van een schuur op een dijk of vlakbij water;
 • het plaatsen van beplanting, een hek of een schutting langs water;
 • het aanleggen van een steiger, beschoeiing of damwand in of langs water;
 • het aanleggen van kabels of leidingen bij een dijk, een gemaal of een sluis;
 • het aanleggen van een dam met een duiker in water;
 • het aanleggen van een brug over water;
 • het aanleggen van verhard oppervlak in landelijk gebied, groter is dan 4000 m2;
 • het aanleggen van verhard oppervlak in stedelijk gebied, groter is dan 1500 m2;
 • het graven, dichtmaken of verplaatsen van bijvoorbeeld een sloot of kanaal;
 • het toevoegen van schadelijke stoffen aan water;
 • het verwijderen van water uit bijvoorbeeld een sloot of een plas;
 • het verwijderen van water uit de grond;
 • het veranderen van het waterpeil;
 • het houden van een evenement in de buurt van een dijk of water.

Vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Vooroverleg aanvragen

Wilt u snel weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Of blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig heeft? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een vooroverleg.

In het vooroverleg bespreekt een deskundige met u bijvoorbeeld:

 • welke gegevens u met de aanvraag moet meesturen;
 • de beperkingen en voorwaarden die gelden voor de locatie en voor de gewenste werkzaamheden;
 • de manier waarop we uw aanvraag beoordelen.

Deze informatie helpt u bij het aanvragen van de vergunning.

U kunt waterschap Rivierenland per e-mail bereiken via Vergunningen@wsrl.nl.

Toestemming van andere eigenaren

Is het perceel waarvoor u de vergunning aanvraagt (deels) van iemand anders? Dan heeft u voor uw werkzaamheden toestemming nodig van de (mede)eigenaar.
Is die (mede)eigenaar Waterschap Rivierenland? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar Vergunningen@wsrl.nl.

U moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit altijd de volgende informatie meesturen:

 • naam, adres en telefoonnummer van de persoon die de activiteiten wil uitvoeren;
 • het adres van de plek waar de activiteiten uitgevoerd gaan worden;
 • toestemming van de (mede)eigenaar van de grond, inclusief perceelnummer(s), naam, adres en handtekening van de (mede)eigenaar;
 • een beschrijving van de reden waarom de activiteiten uitgevoerd moeten worden;
 • een duidelijke tekening waarop de plaats van de activiteiten is aangegeven;
 • een omschrijving van de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren;
 • of mensen en bedrijven in de omgeving betrokken zijn bij de voorbereiding van de activiteiten en hoe u dat gedaan heeft;
 • de verwachte startdatum van de activiteiten;
 • wanneer u klaar denkt te zijn met de activiteiten.

Welke informatie u verder moet opsturen, hangt af van wat u van plan bent. Tijdens het vooroverleg kunnen wij u hier meer over vertellen.

Meer informatie vindt u in het Omgevingsloket online. Om in te loggen op het Omgevingsloket online, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

In het Omgevingsloket online van de overheid kunt u:

 • checken of u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig heeft;
 • een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen;
 • een melding doorgeven.

U moet de aanvraag altijd ondertekenen, anders kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Om in te loggen op het Omgevingsloket online en om uw aanvraag te ondertekenen, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Wat u precies voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet betalen hangt af van de activiteiten die u gaat uitvoeren. Wij noemen die kosten ‘leges’.

Informatie vindt u op Lokale regelgeving | Overheid.nl .

De afhandeling van een melding is gratis.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarin vertellen we wanneer we over uw aanvraag beslissen.

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Als we meer tijd nodig hebben, laten we dat u op tijd weten.

Als er gegevens ontbreken in uw aanvraag, dan vragen wij binnen 4 weken om aanvullende gegevens. De wettelijke beslistermijn wordt stopgezet en gaat weer lopen op de dag waarop de gevraagde gegevens zijn ontvangen.

Heeft u een complexe aanvraag ingediend? Bijvoorbeeld voor een activiteit met een hoog risico voor de omgeving? Of waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn? Dan nemen we binnen 6 maanden een beslissing. We kunnen deze periode eenmalig met 6 weken verlengen. U ontvangt hierover dan apart bericht.

Doet u een melding, dan krijgt u meestal binnen 4 werkdagen bericht.

Bent u het niet eens bent met een besluit van het waterschap? En bent u belanghebbende? Dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan het waterschap. We noemen dat het indienen van een bezwaarschrift.

U bent belanghebbende als uw waterbelang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de vergunning bij ons binnen zijn.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
 • een omschrijving of kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • wat uw bezwaar is en waarom;
 • uw handtekening.

Hoe dient u een bezwaarschift in?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal of per post indienen.

Wilt u uw bezwaarschrift digitaal indienen?

U kunt uw bezwaarschrift indienen via ons online formulier Bezwaar tegen een beslissing van het waterschap. Om uw bezwaar digitaal in te dienen, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Wilt u uw bezwaarschrift liever schriftelijk indienen?

Schrijf uw bezwaar in een brief en stuur het op naar Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, t.a.v. Secretariaat van de adviescommissie Awb, Postbus 599, 4000 AN Tiel, Nederland.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Daarin wordt precies uitgelegd hoe uw bezwaarschrift zal worden behandeld en wanneer u een beslissing kunt verwachten.

Er wordt bekeken wat de beste manier is om uw bezwaarschrift te behandelen. Het kan zijn dat de secretaris van de adviescommissie u in contact brengt met de betreffende medewerker om samen tot een oplossing te komen. Als dit lukt, dan worden de afspraken vastgelegd en is verdere behandeling van het bezwaarschrift niet meer nodig. Als er geen oplossing gevonden wordt, wordt het bezwaarschrift voorgelegd aan de adviescommissie.

Niet eens met onze beslissing over uw bezwaar?

Dan kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank. Een rechter oordeelt dan over onze beslissing op uw bezwaar.

Hoe u beroep aantekent, staat in onze beslissing op uw bezwaar.

Let op: in beroep gaan kost geld ('griffierechten'). Als de rechter u gelijk geeft, kunt u deze kosten van ons vergoed krijgen. U moet daar wel zelf om vragen.

Kosten

U betaalt geen kosten voor het indienen van een bezwaarschrift.

Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar Vergunningen@wsrl.nl.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Waterschap Rivierenland

Bezoekadres

De Blomboogerd 1

4003BX Tiel

Openingstijden
Maandag
08.00 - 17.00
Dinsdag
08.00 - 17.00
Woensdag
08.00 - 17.00
Donderdag
08.00 - 17.00
Vrijdag
08.00 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 28 maart 2023