Single Digital Gateway

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen, is afhankelijk van de plek waar u uw activiteit gaat uitvoeren:

 • Gaat u activiteiten uitvoeren in oppervlaktewater of grondwater bij een sloot, beek of plas, dijk of weg die het waterschap beheert? Dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen bij het waterschap. 
 • Gaat het om activiteiten bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk die de provincie beheert? Dan moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie. 
 • U moet een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat als u een activiteit gaat uitvoeren in of bij een grote rivier of meer. Zoals de Rijn, de Maas en het IJsselmeer.

Weet u niet zeker bij wie u moet zijn? Neem bij twijfel contact op met de gemeente waar u uw activiteit wilt gaan uitvoeren.

Het kan zijn dat u voor de activiteiten die u wilt uitvoeren ook nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouw of milieu. U kunt hierover informatie krijgen bij de gemeente waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw waterschap.

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen bij waterschap Brabantse Delta

Wateractiviteiten waarvoor u een vergunning nodig hebt, zijn bijvoorbeeld:

 • het (ver)bouwen van een schuur op een dijk of vlakbij water;
 • het plaatsen van beplanting, een hek of een schutting langs water;
 • het aanleggen van een steiger, beschoeiing of damwand in of langs water;
 • het aanleggen van kabels of leidingen bij een dijk, een gemaal of een sluis;
 • het aanleggen van een dam met een duiker in water;
 • het aanleggen van een brug over water;
 • het aanleggen van verhard oppervlak in landelijk gebied, groter is dan 4000 m2;
 • het aanleggen van verhard oppervlak in stedelijk gebied, groter is dan 1500 m2;
 • het graven, dichtmaken of verplaatsen van bijvoorbeeld een sloot of kanaal;
 • het toevoegen van schadelijke stoffen aan water;
 • het verwijderen van water uit bijvoorbeeld een sloot of een plas;
 • het verwijderen van water uit de grond;
 • het veranderen van het waterpeil;
 • het houden van een evenement in de buurt van een dijk of water.

Vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Vooroverleg aanvragen

Wilt u snel weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Of blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig heeft? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een vooroverleg.

In het vooroverleg bespreekt een deskundige met u bijvoorbeeld:

 • welke gegevens u met de aanvraag moet meesturen;
 • de beperkingen en voorwaarden die gelden voor de locatie en voor de gewenste werkzaamheden;
 • de manier waarop we uw aanvraag beoordelen.

Deze informatie helpt u bij het aanvragen van de vergunning.

Voor vragen kunt u de front office telefonisch bereiken via +31 76 564 1000 van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Of neem contact op via Brabantse Delta | online contactformulier.

Toestemming van andere eigenaren

Is het perceel waarvoor u de vergunning aanvraagt (deels) van iemand anders? Dan heeft u voor uw werkzaamheden toestemming nodig van de (mede)eigenaar.
Is die (mede)eigenaar waterschap Brabantse Delta? Neem dan contact op met proces Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed.

U kunt ons telefonisch bereiken via +31 76 564 1000 van maandag t/m vrijdag  tussen 08.00 en 17.00 uur. Of neem contact op via vastgoed@brabantsedelta.nl.

U moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit altijd de volgende informatie meesturen:

 • naam, adres en telefoonnummer van de persoon die de activiteiten wil uitvoeren;
 • het adres van de plek waar de activiteiten uitgevoerd gaan worden;
 • toestemming van de (mede)eigenaar van de grond, inclusief perceelnummer(s), naam, adres en handtekening van de (mede)eigenaar;
 • een beschrijving van de reden waarom de activiteiten uitgevoerd moeten worden;
 • een duidelijke tekening waarop de plaats van de activiteiten is aangegeven;
 • een omschrijving van de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren;
 • of mensen en bedrijven in de omgeving betrokken zijn bij de voorbereiding van de activiteiten en hoe u dat gedaan heeft;
 • de verwachte startdatum van de activiteiten;
 • wanneer u klaar denkt te zijn met de activiteiten.

Welke informatie u verder moet opsturen, hangt af van wat u van plan bent. Tijdens het vooroverleg kunnen wij u hier meer over vertellen.

Meer informatie vindt u in het Omgevingsloket online. Om in te loggen op het Omgevingsloket online, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

U kunt de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit digitaal of schriftelijk aanvragen. Ook de melding kunt u digitaal of schriftelijk doen.

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit digitaal aanvragen

In het Omgevingsloket online van de overheid kunt u:

 • checken of u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig heeft;
 • een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen;
 • een melding doorgeven.

U moet de aanvraag altijd ondertekenen, anders kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Om in te loggen op het Omgevingsloket online en om uw aanvraag te ondertekenen, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit schriftelijk aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier Watervergunning uit het Omgevingsloket online ook printen. Vul het in, voeg de gevraagde bijlagen toe en stuur het op naar Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. Proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ Breda, Nederland.

In het formulier staan algemene vragen die altijd beantwoord moeten worden en vragen die alleen belangrijk zijn voor bepaalde activiteiten.

Wat u precies voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet betalen hangt af van de activiteiten die u gaat uitvoeren. Wij noemen die kosten ‘leges’.

Met ingang van 15 februari 2023 is de nieuwe legesverordening van kracht. Deze verordening geldt voor vergunningaanvragen die ingediend zijn vanaf 15 februari 2023. 

Aan de verschillende activiteiten is een vast tarief aan leges gekoppeld. Deze tarieven staan in de Lokale regelgeving | Overheid.nl | Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023.

De afhandeling van een melding is gratis.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarin vertellen we wanneer we over uw aanvraag beslissen.

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Als we meer tijd nodig hebben, laten we dat u op tijd weten.

Als er gegevens ontbreken in uw aanvraag, dan vragen wij binnen 4 weken om aanvullende gegevens. De wettelijke beslistermijn wordt stopgezet en gaat weer lopen op de dag waarop de gevraagde gegevens zijn ontvangen.

Heeft u een complexe aanvraag ingediend? Bijvoorbeeld voor een activiteit met een hoog risico voor de omgeving? Of waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn? Dan nemen we binnen 6 maanden een beslissing.

We kunnen deze periodes  verlengen. U ontvangt hierover dan apart bericht.

Bent u het niet eens bent met een besluit van het waterschap? En bent u belanghebbende? Dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken.  We noemen dat het indienen van een bezwaarschrift.

U bent belanghebbende als uw waterbelang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

U moet het bezwaar binnen zes weken indienen, nadat het besluit is bekendgemaakt. Er wordt gerekend vanaf de dag waarop de brief is verzonden. Op de brief staat de verzenddatum, zodat u zelf de termijn kunt uitrekenen. 

Hoe dient u een bezwaarschift in?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal of per post indienen.

Wilt u uw bezwaarschrift digitaal indienen?

U kunt uw bezwaarschrift indienen via Brabantsedelta.nl | Bezwaar maken. Om uw bezwaar digitaal in te dienen, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Wilt u uw bezwaarschrift liever schriftelijk indienen?

Schrijf uw bezwaar in een brief en stuur het op naar Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda, Nederland.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
 • een omschrijving of kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • wat uw bezwaar is en waarom;
 • uw handtekening.

Wilt u ons antwoord per e-mail ontvangen? Zet dan ook uw e-mailadres in de brief. 

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Daarin wordt precies uitgelegd hoe uw bezwaarschrift zal worden behandeld en wanneer u een beslissing kunt verwachten.

Er wordt bekeken wat de beste manier is om uw bezwaarschrift te behandelen. Het kan zijn dat de Commissie Bezwaarschriften u in contact brengt met de betreffende medewerker om samen tot een oplossing te komen. Als dit lukt, dan worden de afspraken vastgelegd en is verdere behandeling van het bezwaarschrift niet meer nodig. Als er geen oplossing gevonden wordt, wordt het bezwaarschrift volgens de officiële regels van de bezwaarprocedure behandeld.

Voorlopige voorziening aanvragen

De vergunning treedt meteen in werking. Het indienen van een bezwaar verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de rechtbank vragen om te beslissen dat de vergunning niet meteen in werking treedt. Dat heet het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen; digitaal of per post.  Leg in uw aanvraag duidelijk uit waarom de vergunning niet meteen in werking moet treden. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als u ook bezwaar heeft gemaakt. Daarom moet u een kopie van het bezwaar meesturen.

Wilt u digitaal een voorlopige voorziening aanvragen?

Vraag bij de rechtbank de voorlopige voorziening aan via Rechtspraak | Voorlopige voorziening aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Wilt u liever per post een voorlopige voorziening aanvragen?

Stuur uw aanvraag voor een voorlopige voorziening naar Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, Nederland.

Kosten

U betaalt geen kosten voor het indienen van een bezwaarschrift.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u kosten. We noemen dat griffierecht. Het bedrag vindt u op Griffierecht | Rechtspraak.

Neem dan contact met ons op via +31 76 564 1000 van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Of via Brabantse Delta | online contactformulier.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Waterschap Brabantse Delta

Bezoekadres

Bouvignelaan 5

4836AA Breda

Openingstijden
Maandag
08.00 - 17.00
Dinsdag
08.00 - 17.00
Woensdag
08.00 - 17.00
Donderdag
08.00 - 17.00
Vrijdag
08.00 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 januari 2024