Single Digital Gateway

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen, is afhankelijk van de plek waar u uw activiteit gaat uitvoeren:

  • Gaat u activiteiten uitvoeren in oppervlaktewater of grondwater bij een sloot, beek of plas, dijk of weg die het waterschap beheert? Dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen bij het waterschap. 
  • Gaat het om activiteiten bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk die de provincie beheert? Dan moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie. 
  • U moet een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat als u een activiteit gaat uitvoeren in of bij een grote rivier of meer. Zoals de Rijn, de Maas en het IJsselmeer.

Weet u niet zeker bij wie u moet zijn? Neem bij twijfel contact op met de gemeente waar u uw activiteit wilt gaan uitvoeren.

Het kan zijn dat u voor de activiteiten die u wilt uitvoeren ook nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouw of milieu. U kunt hierover informatie krijgen bij de gemeente waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Grondwater onttrekken of infiltreren

Bent u van plan water uit de grond te halen (onttrekken) of in samenhang daarmee in de grond te pompen (infiltreren)? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

U vraagt een vergunning voor het onttrekken van grondwater of infiltreren van water bij ons aan wanneer het gaat om:

industriële toepassingen en de hoeveelheid water die u onttrekt meer dan 150.000 kubieke meter per jaar is;
een openbare drinkwatervoorziening;
een open bodemenergiesysteem.
In alle andere gevallen dient u een vergunningaanvraag in bij het waterschap. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

Lever de volgende informatie aan:

een m.e.r.-beoordelingsbesluit of het MER.
een onderzoeksrapport met een goede onderbouwing van de benodigde hoeveelheid te onttrekken grondwater en de te verwachten gevolgen die de onttrekking of infiltratie heeft op de omgeving.
overige aanvullingen ten behoeve van de onderbouwing.
U kunt bij uw aanvraag de handige checklist gebruiken.

We adviseren u om eerst met ons in gesprek te gaan om een ontvankelijke aanvraag op te stellen. In het gesprek bespreken we het doel en op welke manier u de aanvraag onderbouwt. Een verzoek tot vooroverleg kunt u bij ons indienen via het Provincieloket. U vraagt uw vergunning aan bij het Omgevingsloket.

Geen extra informatie.

Bij de reguliere procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

- Nadat u uw aanvraag heeft ingediend bij het Omgevingsloket ontvangt u van het Omgevingsloket een bevestiging met een nummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
- Het Omgevingsloket stuurt uw aanvraag naar het juiste bevoegde gezag.
- Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
- We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wet.
- U ontvangt het definitieve besluit en wij publiceren dit.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het ter inzage gaan van het besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten.

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat of en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit.

Neem bij vragen contact met ons op, via telefoonnummer: +31 26 359 99 99.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland

Laatst gecontroleerd op 23 januari 2024