Single Digital Gateway

Provincie Noord-Holland: omgevingsvergunning voor in- en uitrit provinciale weg aanvragen

Provinciale wegen hebben veel uitwegen. Duurzaam Veilig en het CROW geven aan dat het aantal minimaal moet zijn.

De provinciale wegenverordening schrijft voor dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen (op grond van artikel 2.2., eerste lid Wabo). Omdat uitwegen potentieel gevaarlijke locaties zijn, dienen deze zoveel mogelijk voorkomen te worden.

De provincie heeft een voorkeur voor alternatieve oplossingen, zoals ontsluiting via het wegennet van een lagere orde c.q. parallelvoorziening of een gemeenschappelijke uitweg.

De volgende belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen in de provinciale Wegenverordening:

  1. Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg of het gebruik daarvan wordt niet verleend, tenzij sprake is van een groot maatschappelijk belang of dringende noodzaak gelet op de veiligheid van de weg of de bereikbaarheid van een perceel. Ook moet aangetoond zijn dat hiervoor geen alternatieven zijn.
  2. Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg wordt ook niet verleend als de aanvrager of diens rechtsvoorganger voorafgaand aan de aanvraag de beschikking heeft of had over een andere uitweg, al dan niet op grond van een zakelijk of persoonlijk recht van gebruik.
  3. In afwijking van punten 1. en 2. kan een omgevingsvergunning voor verplaatsing van een bestaande uitweg worden verleend als door verplaatsing van de uitweg de verkeersveiligheid wordt bevorderd.
  4. punt 1. is onverkort van toepassing op uitwegen die aan een erftoegangsweg zijn gelegen, tenzij een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg geen negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid van de weg.
  5. Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg of het gebruik daarvan wordt alleen verleend onder de voorwaarden dat het zicht op en vanaf de uitweg niet wordt belemmerd en er voldoende ruimte is om de uitweg vooruitrijdend en zonder onderbrekingen op en af te rijden.

Een omgevingsvergunning voor uitwegen moet bij de desbetreffende gemeente worden aangevraagd. De gemeente is vervolgens verplicht de provincie om advies te vragen wanneer het gaat om een uitweg op een provinciale weg. Normaal gesproken neemt een gemeente het advies van de provincie over. Mocht de gemeente dit niet doen dan kan de provincie hiertegen zelf bezwaar aantekenen.

U vraagt de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

Gemeenten Soms kunt u de vergunning bij de gemeente aanvragen. Ook al gaat het om een provinciale weg. De gemeente vraagt dan advies aan Gedeputeerde Staten. Hiervoor moet de gemeente een formulier gebruiken.

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, dan kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Holland

Bezoekadres

Houtplein 33

2012DE Haarlem

Openingstijden
Maandag
08:00 - 18:00
Dinsdag
08:00 - 18:00
Woensdag
08:00 - 18:00
Donderdag
08:00 - 18:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Laatst gecontroleerd op 11 juli 2024