Single Digital Gateway

Gemeente Oldenzaal: algemene bijstand aanvragen

Let op. U  kunt alleen bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Oldenzaal als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

 • U woont in de ge­meen­te Oldenzaal.
 • U ont­vangt nog geen AOW.
 • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
 • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Oldenzaal u aan­biedt om werk te vin­den.
 • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

 • Burgerservicenummer (BSN) van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen.
 • Laatste bankafschriften van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen.
 • Hypotheekgegevens als u een koophuis hebt.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw DigiD.
 • Bij een aanvraag aan de balie heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.

Aanvraag indienen?

Kijk ook op de website werk.nl.
U vindt daar meer informatie over werk en u kunt daar een aanvraag voor een uitkering indienen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal

Laatst gecontroleerd op 22 augustus 2022