Single Digital Gateway

Algemene bijstand aanvragen

Heeft u te weinig geld om van te leven? En kunt u daarom bijvoorbeeld uw huur, kleding of zorgverzekering niet betalen? Dan heeft u mogelijk recht op bijstand. U vraagt uw bijstandsuitkering aan bij uw gemeente of via werk.nl.

U heeft recht op algemene bijstand als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft of rechtmatig in Nederland woont;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om van te leven. Uw (gezamenlijke) inkomen moet lager zijn dan de bijstandsnorm;
 • geen andere voorziening of uitkering kunt aanvragen;
 • niet in de gevangenis of een huis van bewaring zit.

U heeft ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Bijstandsuitkering

U bent ouder dan 27 jaar en hebt geen of weinig inkomen. U kunt dan misschien een bijstandsuitkering aanvragen via de Regionale Sociale Dienst (RSD). De RSD ondersteunt inwoners van de gemeente Bunnik.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Bunnik als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

 • U woont in de ge­meen­te Bunnik.  
 • U ont­vangt nog geen AOW.  
 • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.  
 • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Bunnik u aan­biedt om werk te vin­den.  
 • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.  
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

Let op: u kunt alleen bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Voor meer informatie en het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u terecht bij het RSD.

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Bunnik

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022