Single Digital Gateway

Algemene bijstand aanvragen

Heeft u te weinig geld om van te leven? En kunt u daarom bijvoorbeeld uw huur, kleding of zorgverzekering niet betalen? Dan heeft u mogelijk recht op bijstand. U vraagt uw bijstandsuitkering aan bij uw gemeente of via werk.nl.

U heeft recht op algemene bijstand als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft of rechtmatig in Nederland woont;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om van te leven. Uw (gezamenlijke) inkomen moet lager zijn dan de bijstandsnorm;
 • geen andere voorziening of uitkering kunt aanvragen;
 • niet in de gevangenis of een huis van bewaring zit.

U heeft ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Algemene bijstand aanvragen

Wie zonder inkomen zit, kan onder voorwaarden een uitkering aanvragen. Ook zelfstandigen hebben daar recht op.

Heeft u niet genoeg inkomen of vermogen om normaal van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Het idee is dat de uitkering wordt gegeven als aan de juiste voorwaarden is voldaan. De uitkering is bedoeld om de periode door te komen tot u (weer) een baan vindt.

Om bij Ferm Werk een uitkering aan te kunnen vragen, moet u wonen in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater. U moet ouder zijn dan 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.

Als u niet (volledig) kunt werken of geen eigen inkomen kunt verdienen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij Ferm Werk. Als u recht heeft op een uitkering, dan betalen wij die aan u uit. Als u een uitkering krijgt, is het wel de bedoeling dat u blijft zoeken naar werk. Dat is uw plicht. Als het zoeken naar werk moeilijk gaat, dan helpen we u daar ook graag bij.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij Ferm Werk als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

 • U woont in de ge­meen­te Bodegraven-Reeuwijk.
 • U ont­vangt nog geen AOW.
 • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
 • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die Ferm Werk u aan­biedt om werk te vin­den.
 • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

Voor meer informatie en het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u terecht bij www.fermwerk.nl of via tel 0031348497000.

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Als we iets besluiten dat te maken heeft met uw uitkering, dan krijgt u daar schriftelijk bericht van. U kunt het oneens zijn met zo’n beslissing, of de manier waarop het wordt uitgevoerd door Ferm Werk, en dan kunt u bezwaar maken.

Een bezwaar heeft dus te maken met ontevredenheid van uw kant als het gaat om besluiten over uw uitkering of regeling. Een bezwaar moet u schriftelijk indienen. Als u post van ons krijgt met een besluit, dan heeft u 6 weken de tijd om te laten weten dat u bezwaar maakt.

Zet in uw bezwaar altijd uw naam en adresgegevens en vermeld duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Dagelijks Bestuur Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC  Woerden

Neem contact op met Ferm Werk, tel 0031 348 497000 of mail naar info@fermwerk.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022