Single Digital Gateway

Gemeente Apeldoorn: algemene bijstand aanvragen

Heeft u (tijdelijk)te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering geeft u een inkomen tot u (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig heeft.

Meer informatie:  https://www.apeldoorn.nl/bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Apeldoorn als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

 • U woont in de ge­meen­te Apeldoorn.
 • U ont­vangt nog geen AOW.
 • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
 • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Apeldoorn u aan­biedt om werk te vin­den.
 • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

Als u tijdelijk niet genoeg inkomen heeft om rond te komen, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Hieronder leest u hoe dat gaat.

Het aanvragen van een uitkering gebeurt in een aantal stappen.

 1. Check
   

Eerst bekijkt u of u mogelijk recht heeft op een bijstandsuitkering. Dat gebeurt vanzelf als u online een afspraak maakt.

 1. Afspraak
  Als u mogelijk recht heeft op een bijstandsuitkering, dan kunt u door om een afspraak te maken met een medewerker. Als er een andere mogelijkheid is, dan leest u dat ook.
 2. Gesprek
  U krijgt twee gesprekken. In deze gesprekken bespreekt u uw persoonlijke situatie. Uw situatie bepaalt of u een bijstandsuitkering kunt krijgen. En hoe hoog de uitkering voor u is. Heeft u een partner? Dan moet u samen naar de gesprekken komen.

Eerste gesprek

Bij het eerste gesprek heeft u nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs). Heeft u een identiteitskaart of paspoort zonder BSN? Neem dan ook een document mee waar uw BSN op staat.
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Uw sollicitaties van de afgelopen 2 maanden

Sollicitatieplicht Bij uw aanvraag voor een uitkering hoort een sollicitatieplicht. Dit betekent dat u uw best doet om betaald werk te vinden en aan te nemen. In het eerste gesprek bespreken we met u uw mogelijkheden voor werk.

Tweede gesprek

Na het eerste gesprek volgt een tweede gesprek. Daarbij gaan we dieper in op uw situatie. We bespreken de resultaten van uw sollicitaties. Ook geven we aan of u recht heeft op een uitkering.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Apeldoorn

Laatst gecontroleerd op 14 april 2023